Pravidla soutěže Nakup a vyhraj


Soutěž o ceny v hodnotě 4 500 Kč

Co musíte udělat?

 • nakoupit v období od 19. 4. do 22. 4. 2019 v minimální hodnotě 1 000 Kč:
 • Při nákupu nad 2 000 Kč vč. DPH: můžete vyhrát dámskou kabelku v hodnotě 2 659 Kč
 • Při nákupu nad 1 500 Kč vč. DPH: můžete vyhrát dámské hodinky v hodnotě 1 499 Kč
 • Při nákupu nad 1 000 Kč vč. DPH: můžete vyhrát dámskou peněženku v hodnotě 379 Kč
 • počet objednávek je neomezený – čím častěji nakupujete, tím větší šanci na výhru máte!

Přejeme hodně štěstí :)

Tým Bigbrands


Pravidla pro soutěže Nakup a Vyhraj (dále jen „pravidla“)

1. Pořadatelem soutěže je společnost Internet Mall a.s., U Garáží 1611/1, 170 00, Praha 7 Holešovice, IČ: 26204967, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 8501 (dále jen “Pořadatel“) jako provozovatel internetového obchodu dostupného na internetové adrese www.bigbrands.cz.

2. Soutěž bude probíhat na území České republiky v období ode dne 19. 4. 2019 do dne 22. 4. 2019. (dále jen „Soutěžní období“). Soutěžním dnem se rozumí každý kalendářní den v Soutěžním období.

3. Účastníkem soutěže se může stát plně svéprávná fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky, která akceptuje tato pravidla soutěže (dále jen „Soutěžící“). Soutěže se nesmí zúčastnit zaměstnanci, popř. spolupracující osoby, Pořadatele či jakékoli ze společností tvořících skupinu Mall Group, jejichž seznam je uveden na webových stránkách http://mallgroup.cz/. Soutěže se nemohou zúčastnit ani rodinní příslušníci či osoby blízké dle ustanovení § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění, takovýchto zaměstnanců či spolupracujících osob Pořadatele či společnosti tvořící skupinu Mall Group.

4. Soutěžící se do soutěže zapojí následujícím způsobem:

Nákupem produktů v internetovém obchodě dostupném na internetové adrese www.bigbrands.cz v minimální hodnotě nákupu ve výši nad 1 000 Kč vč. DPH v rámci jedné objednávky (dále jenom „Soutěžní objednávka“), přičemž:
 • při nákupu produktu/produktů v rámci Soutěžní objednávky v hodnotě nad 1000,-Kč vč. DPH do 1499,-Kč vč. DPH se Soutěžící zařadí do slosování o dámskou peněženku v hodnotě 379 Kč;
 • při nákupu produktu/produktů v rámci Soutěžní objednávky v hodnotě nad 1500,-Kč vč. DPH do 1999,-Kč vč. DPH se Soutěžící zařadí do slosování o dámské hodinky v hodnotě 1 499 Kč
 • při nákupu produktu/produktů v rámci Soutěžní objednávky v hodnotě nad 2000,-Kč vč. DPH se Soutěžící zařadí do slosování o dámskou kabelku v hodnotě 2 659 Kč.
 • Vytvořením objednávky na příslušné produkty v příslušné hodnotě v Soutěžním období Soutěžící souhlasí se zapojením do soutěže a získává možnost vyhrát jednu z výher.

  Soutěže se může Soutěžící účastnit v Soutěžním období i opakovaně, vždy však s novou Soutěžní objednávkou.

  5. Výhry v soutěži:

 • Při nákupu v rámci Soutěžní objednávky v hodnotě nad 2 000 Kč vč. DPH – 1x dámská kabelka v hodnotě 2 659 Kč (dále také „Výhra 1“);
 • Při nákupu v rámci Soutěžní objednávky v hodnotě nad 1 500 Kč vč. DPH do 1.999,-Kč vč. DPH – 1x dámské hodinky v hodnotě 1 499 Kč (dále také„Výhra 2“);
 • Při nákupu v rámci Soutěžní objednávky v hodnotě nad 1 000 Kč vč. DPH do 1.499,-Kč vč. DPH – 1x dámská peněženka v hodnotě 379 Kč (dále také „Výhra 3“).
 • 6. Slosování výher:

 • Pořadatel po ukončení Soutěžního období provede tři (3) slosování, a to i) slosování (o Výhru 1) Soutěžících, kteří splnili pravidla soutěže a podmínky pro zařazení do slosování o Výhru 1, ii) slosování (o Výhru 2) Soutěžících, kteří splnili pravidla soutěže a podmínky pro zařazení do slosování o Výhru 2, iii) slosování (o Výhru 3) Soutěžích, kteří splnili pravidla soutěže a podmínky pro zařazení do slosování o Výhru 3.
 • Celkem budou vylosováni 3 výherci, tj pro každou cenovou hladinu minimální hodnoty jeden.
 • 7. Vyhlášení vítězů a předání výher:

 • Vyhlášení vítězů proběhne do 14 dnů od ukončení Soutěžního období, nejpozději do dne 7. 5. 2019.
 • Výherci budou kontaktováni prostřednictvím e-mailů, a to na e-mailovou adresu, kterou uvedli ve svých výherních Soutěžních objednávkách. V případě, že výherce do 7 dnů ode dne odeslání oznámení o výhře ze strany Pořadatele nepotvrdí Pořadateli, že je připraven výhru převzít, jeho nárok na výhru zaniká
 • Výhra bude výhercům zaslána doporučenou zásilkou na výhercem uvedenou adresu (buď uvedenou v Soutěžní objednávce, nebo jinak následně sdělenou ze strany výherce) na území České republiky, a to do jednoho týdne ode dne doručení potvrzení Pořadateli ze strany výherce, že je připraven výhru převzít. Pokud výherce výhru (zásilku) nepřevezme, ztrácí na výhru nárok.
 • Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude poskytnuta.
 • Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny, resp. z ní budou vyřazeny.
 • Bude-li zjištěno, že výherce nedodržel nebo porušil pravidla soutěže, výhra mu nebude udělena a bude vybrán stejným postupem náhradní výherce.
 • Na výhry Pořadatel neposkytuje záruku na jakost, ani neodpovídá za vady výhry. Výjimkou jsou případy, kdy bude výhra nefunkční hned při předání výherci. Výherce je povinen výhru zkontrolovat hned při převzetí. Případnou nefunkčnost výhry při převzetí je výherce povinen Pořadateli oznámit do 3 (třech) dnů ode dne převzetí výhry. V takových případech kontaktujte zákaznické oddělení Pořadatele a ten zajistí dodání funkční výhry oproti odevzdání nefunkční.
 • Na výhru nevzniká právní nárok, není ji možné nahradit za finanční hotovost ani dárkové poukázky či jiné náhradní plnění. Vymáhání výhry soudní cestou je vyloučeno. Soutěž nemá charakter veřejného příslibu.
 • 8. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže ty Soutěžící, kteří porušují pravidla a/nebo u nichž Pořadatel pojme důvodné podezření na zneužití soutěže. Dojde-li k takovému zjištění u Soutěžícího, který se stane výhercem, pak vyřazením ze soutěže ztrácí nárok na výhru – o tom bude Soutěžící Pořadatelem informován. Za zneužití soutěže je považováno především porušení právního řádu České republiky, jednání, které je v rozporu s dobrými mravy nebo které je dle posouzení Pořadatele způsobilé ohrozit jeho oprávněné zájmy, porušování pravidel fair play, nebo jiného závadného chování ze strany Soutěžícího jako je např. manipulace s výsledky soutěže nebo jiné jednání ovlivňující nekalým způsobem výsledky soutěže, a to vše i ve fázi pokusu. Rozhodnutí, resp. oznámení, podle tohoto článku je Pořadatel oprávněn učinit kdykoliv v průběhu soutěže, a to až do okamžiku předání výher. Dospěje-li např. Pořadatel k závěru, že Soutěžící získal výhru v rozporu s těmito pravidly, je oprávněn rozhodnout o vyloučení Soutěžícího ze soutěže i po jejím skončení. Pořadatel neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře.

  9. Vytvořením Soutěžní objednávky Soutěžící přijímá veškeré podmínky soutěže a zavazuje se je dodržovat. Rozhodnutí Pořadatele o všech otázkách týkajících se soutěže je konečné. Pravidla soutěže budou dostupná online po dobu trvání soutěže a dále po dobu 30 dní ode dne ukončení soutěže na www.bigbrands.cz. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv jednostranně změnit pravidla této soutěže, případně soutěž bez dalšího uvedení důvodu zkrátit, přerušit či zrušit, přičemž jeho rozhodnutí je účinné okamžikem zveřejnění.

  10. Informace o zpracování osobních údajů naleznete na https://www.bigbrands.cz/stranky/ochrana-soukromi

  Soutěžící má právo kdykoliv se ze soutěže odhlásit, a to na emailové adrese info@bigbrands.cz. Případné dotazy, připomínky apod. směřujte na telefonní číslo +420 226 256 113, prostřednictvím kontaktního formuláře na adrese https://www.bigbrands.cz/privacy/request poštou na adresu Internet Mall, a.s., Zákaznické centrum, U Garáží 1611/1, Holešovice, 170 00 Praha 7.

  Tato pravidla jsou platná a účinná od 19. 4. 2019 V Praze dne 19. 4. 2019

  Přihlásit se
  200 Kč na nákup