Oznámení pro akcionáře Brands Diffusion, a.s.

Usnesení valné hromady ze 14. prosince 2015:

“Valná hromada společnosti konaná dne 14. prosince 2015 rozhodla o nuceném přechodu akcií společnosti Brands Diffusion, a.s., na hlavního akcionáře za těchto podmínek:

  1. určuje, že hlavním akcionářem společnosti Brands Diffusion, a.s., je obchodní společnost Rock Fashion s.r.o., IČO 01451669, se sídlem Na Hřebenech II 1718/8, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddílu C, vložce číslo 206846; hlavní akcionář má akcie v souhrnné jmenovité hodnotě 2 330 000,00Kč což představuje 96,48% základního kapitálu společnosti;
  2. určuje, že výše protiplnění činí 5 494,–- Kč (pět tisíc čtyři sta devadesát čtyři koruny české) za každou jednu kmenovou akcii znějící na jméno vydanou v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1 000,–- Kč (jeden tisíc korun českých), (dále taktéž jen „účastnické cenné papíry“); výše protiplnění byla doložena znaleckým posudkem vypracovaným znalcem společností APELEN Valuation s.r.o., IČO 24817953, se sídlem Praha 8 – Libeň, Nad Okrouhlíkem 2372/14, PSČ 18000, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddílu C, vložce číslo 177090, číslo posudku 266–62/2015, ze dne 18. listopadu 2015; peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění předal hlavní akcionář společnosti Československé obchodní bance, a.s., IČO 00001350, se sídlem Radlická 333/150, Praha 5;
  3. určuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění za nucený přechod účastnických cenných papírů na deset pracovních dnů ode dne, kdy příslušný menšinový akcionář předloží společnosti účastnické cenné papíry, které přešly na hlavního akcionáře, a pokud je nepředloží ani v zákonné ani v dodatečné lhůtě, pak deset pracovních dnů od prohlášení nevrácených cenných papírů za neplatné.”

Závěrem znaleckého posudku je, že hodnota každé jedné kmenové akcie společnosti o jmenovité hodnotě 1 000 Kč činí 5 494 Kč.

Veřejná listina o rozhodnutí je k nahlédnutí v sídle společnosti.

Přihlásit se
200 Kč na nákup